חיים ללא עישון על פי התורה

$10.15

We deliver worldwide

Money back guaranty

ברוך דוב פוברסקי

בן זכאי 45 בני ברק

בס»ד יום י»ר מנ»א תשס»ב

הנה ידי » ע ומכובד מאד געלה הרה » ג ר ‘ יחזקאל אסחייק שליט » א , רחש לבו דבר טוב להר » ל מפר חשוב אודות מכנת העישון והחובה להמנע מאת לבות את הרבים ולהציל נפשם , ואמנם חומר הענין ברור ומבוד , ופתח המחבר במש » ב הרמב » ם בפ » ד מהל ‘ דעות : הואיל והיות הגוף בריא ושלם מרדכי השם הוא , שהרי אי אפשר שיבין או ידע מידיעת הבורא והוא חולה , לפיכך צריך להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף וכו ‘ והוא בכלל מצות והלכת בדרכיו כמש » ב הרמב » ם בפתיחה שם , ואמנם יש להעיר שהרי אי ‘ להריא בב » ק צ » א ב ‘ אין אדם רשאי לתבול בעצמו , ומפקי ‘ דילפי ‘ לה מקרא דוכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו ‘ יעו » ש . והרי הגורם מחלות ויסורים לחבירו הר » ז בכלל איסור חבלה וה » ה לעצמו , וק » ו ענין העישון שמביא לידי חלאים ומרעין בישין וגם לידי סכנת נפשות ממש , הרי דבר פשוט הוא החובה להמנע מזאת ואף לעמוד בסביבת המעשן סכנה היא וחובה להתרחק ממנו , אינו מובן איך יתכן כי יראי ה ‘ יכשלו בדבר זה , מצוה רבה היא לעורר ולהתריע ולא לנוח ולשקוט , עד כי יבוער הנגע הזה מקרבנו . יפה עשה ידי » ע המחבר שליט » א אשר אסף וליקט את דברי הראיות לגודל הסכנה ורבה זכותו.

נקוה כי יתעוררו הלבבות לקיים הדברים והי ‘ זה שכרו בה ובבא , וכמבואר בגמ ‘ שכרו של המקיים נפש אחת מישראל.

תחזקנה ידיו להוסיף עוד כהנה וכהנה מעשים טובים לזכות את הרבים כדרכו בקודש תמיד, ויתברך מן השמים בכט»ס.

וע » ז באתי עה » ח

בכבוד וביקר

ברוך דוב פוברסקי

$10.15В корзину

Select your currency
USD Доллар США